Zorgbeleid in onze school:

Voor het zorgbeleid in onze school is er een systeem uitgewerkt, waarmee we de doelen van ons pedagogisch project kunnen nastreven.
De kinderen worden opgevolgd door middel van een kindvolgsysteem  of een leerlingvolgsysteem.
Waar nodig worden ze extra begeleid door de zorgcoördinator, zorgleerkrachten of externe hulpverleners.
De zorgcoördinator, Sophie De Meyer,  is verantwoordelijk voor het zorgbeleid en zal contact met u opnemen indien nodig.
Zij werkt ook nauw samen met het CLB.

Het centrum voor leerlingbegeleiding (CLB)

administratieve zetel: Mgr. Donchelei 58
  2290 Vorselaar
  CLB-directeur : Gino Willems
vestigingsplaats: Bethaniënlei 2
  2980 Zoersel
  tel. 03/380.38.00
  fax 03/380.38.40
coördinator vestigingsplaats: Guy Van Deuren
contactpersoon: Bie Vermeiren  (psychologe)
geneesheer: Dr. Sofie Marynen
maatschappelijk werker: Els Van Goubergen
verpleegster: Sofie Claes

 

Wat is een CLB?

Het is een centrum voor leerlingbegeleiding waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

In een CLB werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten, verpleegkundigen en administratieve medewerkers.
Deze mensen werken samen in een multidisciplinair team. Zij zijn er in de eerste plaats voor de leerlingen maar zij ondersteunen en begeleiden ook de school en de ouders met wie zij de verantwoordelijkheid ten aanzien van het welzijn van de leerlingen delen.

Het CLB biedt begeleiding op 4 verschillende domeinen:

 • het leren en studeren
 • de schoolloopbaan, het geleidelijk kiezen van een studierichting
 • de preventieve gezondheidszorg
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling

Wat is typisch voor de CLB-begeleiding?

De begeleiding waarvoor het CLB instaat vertoont een aantal typische kenmerken:

 • de leerling staat in het middelpunt van het gebeuren
 • de begeleiding is multidisciplinair
 • de zorg van het CLB voor het kind of de jongere begint daar waar de mogelijkheden van de school en ouders ontoereikend blijken
 • de CLB-begeleiding is aanvullend
 • het CLB werkt vraaggestuurd
 • het CLB kan ook zelf begeleiding voorstellen aan scholen, ouders of leerlingen
 • het CLB kan niet alle problemen oplossen. Soms is het nodig door te verwijzen naar andere, meer gespecialiseerde diensten
 • het centrum begeleidt in de eerste plaats leerlingen die om welke reden dan ook leerbedreigd zijn
 • er is bijzondere aandacht voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs, het kleuteronderwijs en de aanvangsjaren van de lagere school, het technisch, kunst-, beroepssecundair onderwijs, het eerste secundair en het beroepsvoorbereidend jaar
 • sommige activiteiten van het CLB zijn verplicht:
  • bepaalde medische onderzoeken op het centrum en op de school
  • de maatregelen m.b.t. de besmettelijke ziekten
  • de begeleiding van leerplichtproblemen (=spijbelen)
 • de dienstverlening is gratis

Tot welk CLB kan u zich best wenden?

Door uw kind in een bepaalde school in te schrijven kiest u meteen ook voor het CLB waarmee de school een beleidscontract heeft afgesloten. De taken bij de begeleiding van de leerlingen worden in dit plan of contract verdeeld tussen school en CLB.

Hoe legt u contact met het CLB?

Loop even langs of beter telefoneer om een afspraak te maken dan bent u zeker dat de juiste begeleider aanwezig zal zijn op het centrum.
Ook in de school kan u contact opnemen met de CLB-medewerker na afspraak.

Waarvoor kan u beroep doen op het CLB?

Het CLB:

 • is een specialist inzake studiebegeleiding en alle informatie m.b.t. onderwijs en schoolgaan
 • weet raad of kan advies geven bij gedragsproblemen, ontwikkelingsmoeilijkheden, verslavingsproblematiek, leermoeilijkheden en –achterstand, leer- of schoolmoeheid, relatieconflicten …
 • luistert met een deskundig oor naar de angsten, verwachtingen, bezorgdheden van haar cliënten en zoekt samen met hen naar oplossingen of een manier om die nare gevoelens onder controle te krijgen
 • doet aan preventieve jeugdgezondheidszorg en heeft ook aandacht voor het lichamelijk welbevinden van de leerlingen
 • staat ook in voor de attesten die in bepaalde gevallen noodzakelijk kunnen zijn om een kind in te schrijven in een bepaald leerjaar of in het buitengewoon onderwijs
 • ook al bent u niet zeker of het CLB wel expert is in het probleem waarmee u zit, toch kan u de kwestie steeds voorleggen. Wanneer zij geen raad weten met uw vraag, na een vertrouwelijk gesprek, dan zoeken zij met u naar een passende doorverwijzing.

 

 

Nieuwsflits

Kijkdag!

welkom op onze kijkdag op
woensdag 29 augustus 2018
tussen 17u en 20u.

Extra verlofdagen 2018-2019

Pedagogische studiedagen

14 november 2018
15 februari 2019

Facultatieve verlofdagen

1 oktober 2018
4 februari 2019

Lentefeest 2019

Lentefeest (2de leerjaar)
zaterdag 4 mei 2019

Feest Vrijz. Jeugd (6de leerjaar)
zondag 5 mei 2019

Communie 2019 en 2020

Vormsel
zaterdag 18 mei 2019

Eerste communie 
zondag 19 mei 2019 om 9.30u

Vormsel
zaterdag 9 mei 2020

Eerste communie
zondag 10 mei 2020 om 9.30u